Ochrana dat

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Velmi nás těší váš zájem o náš podnik. Pro vedení Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG je ochrana osobních údajů významnou hodnotou. Používání internetových stránek Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG je v zásadě možné bez zadávání osobních údajů. Bude-li chtít subjekt údajů využívat určitých služeb našeho podniku přes internetové stránky, může být ovšem zpracování osobních údajů nutné. Bude-li zpracování osobních údajů nutné a nebude-li k takovému zpracování existovat žádný zákonný důvod, vyžádáme si obecně souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušných zemských právních předpisů platných pro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG. Prostřednictvím tohoto prohlášení k ochraně osobních údajů by vás chtěl náš podnik otevřeně informovat o způsobu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, využívaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále subjektům údajů v tomto prohlášení k ochraně osobních údajů vysvětlujeme jim náležející práva.

Společnost Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG disponuje jako správce technickými a organizačními opatřeními, aby zajistila co možná maximálně bezchybnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. Přesto jsou v zásadě možné při internetových přenosech údajů možná narušení bezpečnosti, takže není možné zaručit absolutní bezpečnost. Proto má každý subjekt údajů možnost sdělit nám své osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

 

1. Ustanovení o pojmech

Prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG vychází z terminologie, kterou používal evropský zákonodárce při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení k ochraně osobních údajů by mělo být jak transparentní, tak také snadno čitelné a pochopitelné pro naše zákazníky i obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom vás nejprve seznámit s použitými termíny.

V tomto prohlášení k ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou osobu je považována fyzická osoba, která může být přímo či nepřímo identifikována prostřednictvím přiřazení k charakteristice, jako jsou jméno, rodné číslo, místo bydliště, k on-line charakteristice nebo k jedné či více charakteristikám, jež vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

Zpracování je postup provádění pomocí automatických procesů, nebo bez nich, nebo takový sled postupů souvisejících s osobními údaji, jako jsou shromažďování, evidence, organizace, seřazení, ukládání, úpravy nebo změny, načtení, dotazování, použití, zveřejňování přenosem, šířením nebo jinou formou přípravy, přizpůsobení nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) právo na omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) profilování

Profilování je každý způsob automatického zpracování osobních údajů, které se skládá z toho, že budou tyto osobní údaje použity, aby byly posouzeny určité osobní aspekty vztahující se na fyzickou osobu, zejména aby bylo možné u této fyzické osoby analyzovat nebo předvídat aspekty týkající se pracovních výsledků, ekonomické situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, důvěryhodnosti, chování, místa pobytu nebo jeho změny.

 • f) pseudonymizování

Pseudonymizace je takové zpracování osobních údajů, kdy již nebude možné osobní údaje bez doplnění dalších informací přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů, pokud budou tyto doplňující informace uloženy samostatně a podléhat technickým a organizačním opatřením, jež zajistí, že nebude možné osobní údaje přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) správce

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, zařízení, nebo jiná organizace, které samostatně nebo společně s dalšími rozhodují o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Účel a prostředky tohoto zpracování jsou určeny unijním právem nebo právem členských států, takže mohou správci případně předpokládat kritéria svého jmenování podle unijního práva nebo práva členských států.

 • h) zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, úřad zařízení, nebo jiná organizace, které zpracovávají osobní údaje jménem správce.

 • i) příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad zařízení, nebo jiná organizace, které zveřejňují osobní údaje bez ohledu na to, zda se u nich jedná o třetí subjekt, či nikoliv. Za příjemce ovšem nejsou považovány úřady, které mohou získat osobní údaje podle unijního práva nebo práva členských států.

 • j) třetí subjekt

Třetí subjekt je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná organizace kromě subjektu údajů, které zpracovávají osobní údaje pro správce, zpracovatele a osoby, které jsou bezprostředně podřízeny správci nebo zpracovateli.

 • k) souhlas

Souhlas je dobrovolný a pro určitý případ informované a nezpochybnitelné vyjádření vůle subjektu údajů v podobě prohlášení nebo jiného jednoznačně uskutečněného jednání, kterým subjekt údajů dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním příslušných osobních údajů.

 

2. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s charakterem ochrany osobních údajů je:

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

Kemptener Str. 17 – 24

87493 Lauben (Allgäu)

Německo

Tel.: +498374/92-0

E-mail: info@kaeserei-champignon.de

Internetová stránka: www.rougette.cz

 

3. Jméno a adresa pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů

Pracovníkem správce pro ochranu osobních údajů je:

Thomas Hug

IDKOM Networks GmbH

Unterwanger Str. 3

87439 Kempten (Allgäu)

Německo

Tel.: +49831/59090-0

E-mail: info@idkom.de

Internetová stránka: www.idkom.de

Každý subjekt údajů se může se svými otázkami a podněty k ochraně osobních údajů přímo obrátit na našeho pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů.

 

4. Cookies

Internetové stránky Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG používají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou pomocí internetového prohlížeče ukládány do systému počítače.

Cookies používá velké množství internetových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. Cookie-ID. Cookie-ID je jedinečná značka souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle nějž je možné přiřadit internetové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, kde jsou cookies uloženy. To umožňuje navštěvovaným internetovým stránkám a serverům, aby odlišily konkrétní internetový prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů obsahujících jiné cookies. Konkrétní internetový prohlížeč může být znovu rozpoznán a identifikován podle jedinečného Cookie-ID.

Díky používání cookies může Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG uživatelům této internetové stránky nabízet uživatelsky přívětivé služby, které by bez použití cookies nebyly možné.

Pomocí cookies mohou být informace a nabídky na naší internetové stránce přizpůsobovány uživatelům. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, znovu poznat uživatele naší internetové stránky. Cílem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání naší internetové stránky. Uživatel internetové stránky, který používá cookies, nemusí například při každé návštěvě internetové stránky znovu zadávat přístupové údaje, protože budou převzaty z internetové stránky a souboru cookie uloženého v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod přiřadí cookie ke zboží, které si zákazník přidal do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoliv ukládání cookies prostřednictvím naší internetové stránky zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče, a tím jejich ukládání trvale zamítnout. Dále mohou být již uložené cookies kdykoliv smazány pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. To je možné ve všech běžně používaných internetových prohlížečích. Jestliže subjekt údajů ve svém internetovém prohlížeči zakáže ukládání cookies, nebudou případně zcela dostupné všechny funkce naší internetové stránky.

 

5. Získávání všeobecných údajů a informací

Internetová stránka Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG získá při každém otevření internetové stránky subjektem údajů nebo automatickým systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace budou uloženy na serveru do souborů záznamů. Získávají se informace o (1) použitém typu a verzi internetového prohlížeče, (2) operačním systému počítače uživatele, (3) internetové stránce, odkud byl počítač uživatele přesměrován na naši internetovou stránku (takzvaný Referrer), (4) dílčích internetových stránkách, které počítač uživatele nastavil na naší internetové stránce, (5) datu a času přístupu na internetovou stránku, (6) adrese internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateli internetového připojení počítače uživatele a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvracení nebezpečí v případě útoku na naše informačně-technologické systémy.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací nemá Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG žádnou vazbu na subjekt údajů. Tyto informace se kromě toho používají (1) ke správnému zobrazování informací na naší internetové stránce, (2) obsahu naší internetové stránky a rovněž k optimalizaci reklamy, (3) k zajištění trvalé funkčnosti našich informačně-technologických systémů a techniky naší internetové stránky a rovněž (4) pro předání informací nezbytných k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení v případě počítačového útoku. Tyto anonymně získávané údaje a informace proto Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG vyhodnocuje jednak statisticky a jednak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v našem podniku, aby mohla být koneckonců zajištěna optimální ochrana námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje souborů záznamů serveru budou uloženy odděleně od osobních údajů uvedených subjektem údajů.

 

6. Možnost kontaktování přes internetovou stránku

Internetová stránka Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG obsahuje podle zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, mezi které patří obecná adresa takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Jestliže subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, budou osobní údaje sdělené subjektem údajů automaticky uloženy. Tyto údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů správci budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetímu subjektu.

 

7. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelu uložení, nebo kterou bude požadovat evropský zákonodárce nebo jiný zákonodárce v zákonech či právních předpisech platných pro správce.

Jestliže skončí účel uložení nebo uplyne lhůta pro uložení stanovená evropským či jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně smazány nebo zablokovány podle právních předpisů.

 

8. Práva subjektu údajů

 • a) právo na potvrzení

Evropský zákonodárce poskytl každému zúčastněnému subjektu údajů právo obdržet od správce potvrzení, že zpracovává dotčené osobní údaje. Bude-li chtít subjekt údajů toto své právo na potvrzení uplatnit, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

 • b) právo na informace

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje se zpracovávají, poskytl evropský zákonodárce právo kdykoliv bezplatně od správce obdržet informace o osobních údajích uložených o své osobě a získat kopii těchto informací. Dále přiznal evropský zákonodárce subjektům údajů právo na tyto informace:

 • účel zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje zveřejněny, nebo jim dosud nebyly zveřejněny, a to zejména příjemci ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
 • bude-li to možné, plánovaná lhůta, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to nebude možné, pak kritéria pro stanovení této lhůty
 • právo na opravu nebo vymazání příslušných osobních údajů, nebo na omezení zpracování správcem, nebo právo podat námitku ohledně tohoto zpracování
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu
 • nebudou-li osobní údaje získány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatického rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a — alespoň v těchto případech — věrohodné informace o použitých logických prostředcích a rovněž dosahu a požadovaných účincích dotčeného zpracování pro subjekt údajů

Dále má subjekt údajů právo na informace o tom, zda byly osobní údaje přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace. Pokud ano, má subjekt údajů právo získat informace o vhodných zárukách souvisejících s přenosem.

Bude-li chtít subjekt údajů toto své právo na informace uplatnit, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

 • c) právo na opravu

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo požadovat neprodlenou opravu dotčených nesprávných osobních údajů. Dále má subjekt údajů právo požadovat s přihlédnutím k účelu zpracování o doplnění neúplných osobních údajů — a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Bude-li chtít subjekt údajů toto své právo na opravu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

 • d) právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo požádat správce, aby neprodleně vymazal dotčené osobní údaje, bude-li splněn některý z následujících důvodů a jestliže nebude nutné zpracování:

 • Osobní údaje byly získány pro takový účel nebo zpracovány takovým způsobem, pro který již nejsou nutné.
 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a již nebude existovat jiný právní důvod ke zpracování.
 • Subjekt údajů předloží podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní právní důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů předloží podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné kvůli splnění právní povinnosti podle unijních právních předpisů nebo předpisů členských států, které se vztahují na správce.
 • Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Nebude-li splněn jeden z výše uvedených důvodů a bude-li chtít subjekt údajů požádat o vymazání osobních údajů uložených u Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce. Pracovníkovi Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bude nařízeno, aby vymazání neprodleně provedl.

Jestliže Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG zveřejní osobní údaje a bude-li náš podnik povinen ke smazání osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme společnost Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na realizaci příslušná opatření, i technická, aby se jiní správci odpovídající za zpracování osobních údajů, kteří zpracovávají zveřejněné údaje, dozvěděli o tom, že subjekt údajů těchto jiných správců zodpovědných za zpracování požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie a rozmnoženiny, pokud již nebude zpracování nutné. Pracovník Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bude v jednotlivých případech pověřen nezbytnými záležitostmi.

 • e) právo na omezení zpracování

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo požádat správce o omezení zpracování, bude-li splněna některá z následujících podmínek:

 • Subjekt údajů zpochybní správnost osobních údajů, a po dobu potřebnou, aby správce ověřil správnost osobních údajů.
 • Zpracování je nedovolené a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich využívání.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, subjekt údajů je ovšem potřebuje pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není stanoveno, zda se před oprávněnými důvody subjektu údajů uplatní oprávněné důvody správce.

Bude-li splněna některá z výše uvedených podmínek a bude-li chtít subjekt údajů požádat o omezení osobních údajů uložených u Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce. Pracovník Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG bude pověřen omezením zpracování.

 • f) právo na přenositelnost údajů

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo získat jeho se týkající osobní údaje, které tento subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje správci bez omezení správcem, jemuž byly tyto údaje poskytnuty, bude-li se toto zpracování zakládat na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování bude probíhat automatickými postupy a jestliže zpracování nebude nutné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla svěřena správci.

Dále je subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR oprávněn požadovat, aby byly osobní údaje přeneseny přímo z jednoho správce na druhého, bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tím narušena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na pracovníka Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG.

 • g) právo na podání námitky

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo podat kdykoliv z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace námitku proti zpracování příslušných osobních údajů prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování podle těchto ustanovení.

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG již nebude v případě námitky osobní údaje zpracovávat, nebudeme-li moci doložit důvody pro zpracování nutné pro ochranu, které převáží nad zájmy, právy a svobodami subjektů údajů, nebo bude zpracování sloužit k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Bude-li Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu, je subjekt údajů oprávněn podat proti zpracování za tímto účelem kdykoliv námitku. To platí i pro profilování, pokud bude spojeno s tímto přímým marketingem. Podá-li subjekt údajů námitku proti zpracování osobních údajů společností Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG pro účely přímého marketingu, nebude již tato společnost tyto osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávat.

Kromě toho je subjekt údajů oprávněn podat z důvodu vyplývajících z jeho zvláštní situace námitku pro zpracování dotčených osobních údajů u společnosti Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování nebude nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Pro výkon práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na každého pracovníka Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů dále může v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES vykonat své právo na podání námitky pomocí automatického postupu, při němž budou použity technické specifikace.

 • h) automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo nepodléhat rozhodnutí, které vychází pouze z automatizovaného zpracování — včetně profilování —, která mají protiprávní účinek, nebo jej podobně závažně poškozují, jestliže toto rozhodnutí (1) nebude nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) bude přípustné podle právních předpisů Evropské unie nebo členských států, jimž správce podléhá, a tyto předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a rovněž oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je provedeno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Bude-li toto rozhodnutí (1) nutné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) bude provedeno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG vhodná opatření k zajištění práv a svobod a rovněž oprávněných zájmů subjektu údajů, k nimž patří minimálně právo na zásah osoby ohledně správce, na vyjádření vlastního stanoviska a napadení rozhodnutí.

Bude-li chtít subjekt údajů uplatňovat tato svá práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

 • i) právo na odvolání souhlasu souvisejícího s ochranou osobních údajů

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, zaručuje evropský zákonodárce právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Bude-li chtít subjekt údajů uplatňovat toto své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoliv obrátit na pracovníka správce.

 

9. Ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Facebooku

Správce do této internetové stránky začlenil komponenty podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je na internetu provozované místo setkání, on-line společenství, které uživatelům zpravidla umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností, nebo umožňovat poskytování informací o internetovém společenství, osobních informací nebo informací týkajících se podniku. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné zakládání soukromých profilů, nahrávání fotografií a vytváření sítí pomocí žádostí o přátelství.

Společností provozující Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem osobních údajů, pokud žije subjekt údajů mimo USA či Kanadu, je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém otevření jednotlivých podstránek této internetové stránky, která je provozována jménem správce a na níž jsou začleněny komponenty Facebooku (zásuvné moduly Facebooku), vyvolá internetový prohlížeč informačně-technologického systému subjektu údajů pomocí jednotlivých komponentů Facebooku stažení znázornění příslušných komponentů z Facebooku. Celkový přehled o všech zásuvných modulech Facebooku naleznete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu Facebook zjistí, které konkrétní podstránky naší internetové stránky subjekt údajů navštěvuje.

Bude-li subjekt údajů současně přihlášený na Facebooku, rozpozná Facebook při každém otevření naší internetové stránky subjektem údajů a během celé doby pobytu na naší internetové stránce, které konkrétní podstránky subjekt údajů navštíví. Tyto informace shromažďují komponenty Facebooku a Facebook je pak přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na naší internetové stránce na některé z integrovaných tlačítek Facebooku, například na tlačítko „to se mi líbí“, nebo vloží-li subjekt údajů nějaký komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a tyto osobní údaje uloží.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím svých komponentů informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši internetovou stránku, když bude subjekt údajů současně s otevřením naší internetové stránky přihlášen na Facebooku; stane se tak bez ohledu na to, jestli subjekt údajů klikne na komponenty Facebooku či nikoliv. Nebude-li subjekt údajů chtít toto přenášení informací na Facebook, může tomu zabránit, když se před otevřením naší internetové stránky odhlásí z facebookového účtu.

Směrnice vydaná Facebookem ohledně osobních údajů, kterou naleznete na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, vysvětluje shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů Facebookem. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují zablokování přenosu údajů na Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít, aby zablokoval přenos údajů na Facebook.

 

10. Ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Flattru

Správce do této internetové stránky začlenil komponenty podnikového Flattru. Flattr je švédská sociální platební služba, která uživateli umožňuje pomocí plateb na účet a stanovení měsíčního rozpočtu rozdělovat výdaje poskytovatelům mediálních služeb. Uživatel služby může kliknutím na tlačítko Flattru, které je integrováno na internetové stránce mediálního poskytovatele, určit, jaká část jeho stanoveného měsíčního rozpočtu bude přidělena dotčenému poskytovateli služeb.

Společností provozující Flattr je Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Švédsko.

Při každém otevření jednotlivých podstránek této internetové stránky, která je provozována jménem správce a na níž jsou začleněny komponenty Flattru, vyvolá internetový prohlížeč informačně-technologického systému subjektu údajů pomocí jednotlivých komponentů Flattru stažení znázornění příslušných komponentů z Flattru. V rámci tohoto technického procesu Flattr zjistí, které konkrétní podstránky naší internetové stránky subjekt údajů navštěvuje.

Bude-li subjekt údajů současně přihlášený na Flattru, rozpozná Flattr při každém otevření naší internetové stránky subjektem údajů a během celé doby pobytu na naší internetové stránce, které konkrétní podstránky subjekt údajů navštíví. Tyto informace shromažďují komponenty Flattru a Flattr je pak přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů. Stiskne-li subjekt údajů tlačítko Flattru integrované na naší internetové stránce, budou tyto informace odeslány Flattru pro účely vyúčtování. S přenosem takových informací na Flattr již subjekt údajů souhlasil.

Další informace o ochraně osobních údajů Flattrem naleznete na https://flattr.com/privacy.

 

11. Ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním obrázků Getty Images

Správce do této internetové stránky začlenil komponenty podnikového Getty Images. Getty Images je americká obrazová agentura. Obrazová agentura je podnik, který na trhu nabízí obrázky a další obrazový materiál. Obrazové agentury zpravidla obchodují s fotografiemi, ilustracemi a filmovým materiálem. Obrazové agentury licencují různým zákazníkům, zejména provozovatelům internetových stránek, redakcím tištěných a televizních médií a reklamním agenturám jimi používané obrázky.

Společností provozující komponenty Getty Images je Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irsko.

Getty Images umožňuje (případně bezplatné) vkládání obrázků. Vkládání je spojení nebo začlenění určitého cizího obsahu, například textových, video nebo obrázkových dat, jež jsou poskytována cizí internetovou stránkou a následně se zobrazí na vlastní internetové stránce. Pro vkládání se používá takzvaný vkládací kód. Vkládacím kódem je HTML kód, který je provozovatelem internetové stránky vložen do této stránky. Jestliže provozovatel internetové stránky začlenil vkládací kód, bude externí obsah jiné internetové stránky standardně bezprostředně zobrazen, jakmile dojde k návštěvě internetové stránky. Pro zobrazení cizího obsahu se tento obsah bezprostředně nahraje z jiné internetové stránky. Getty Images uvádí další informace o vkládání obsahu na odkazu http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Při technické implementaci vkládacího kódu umožňujícího zobrazování obsahu z Getty Images se do Getty Images přenese IP adresa internetové přípojky, pomocí které se subjekt údajů dostal na naši internetovou stránku. Dále Getty Images získá údaje o naší internetové stránce, použitém typu prohlížeče, jazyku prohlížeče, času a délce přístupu. Kromě toho může Getty Images získat navigační informace, tedy informace o tom, které naše podstránky subjekt údajů navštívil a na které odkazy klikl, a rovněž další interakce, jež subjekt údajů prováděl při návštěvě naší internetové stránky. Tyto údaje může Getty Images ukládat a vyhodnocovat.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů Getty Images naleznete na https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

 

13. Ustanovení o ochraně osobních údajů pro použití Jetpack pro WordPress

Správce do této internetové stránky začlenil Jetpack. Jetpack je zásuvný modul WordPress, který nabízí dodatečné funkce provozovateli internetové stránky založené na WordPress. Jetpack poskytuje provozovateli internetové stránky mimo jiné přehled o návštěvnících stránky. Pomocí zobrazení použitých příspěvků a publikací nebo možnosti sdílet na stránce obsah je možné dále zvyšovat počet návštěvníků. Kromě toho jsou součástí Jetpacku bezpečnostní funkce, takže je internetová stránka používající Jetpack lépe chráněna proti útokům brute force. Jetpack dále optimalizuje a urychluje nahrávání obrázku začleněných do internetové stránky.

Společností provozující zásuvné moduly Jetpack pro WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Provozující společnost používá sledovací technologii Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack uloží do informačně-technologického systému subjektu údajů soubor cookie. Co je to cookie, je vysvětleno výše. Při každém otevření jednotlivých podstránek této internetové stránky, která je provozována jménem správce a na níž jsou začleněny komponenty Jetpack, umožní internetový prohlížeč informačně-technologického systému subjektu údajů pomocí jednotlivých komponentů Jetpack přenos údajů do Automattic k analytickým účelům. V rámci tohoto technického postupu získá Automattic znalosti o údajích, které budou používány k vytvoření přehledu o návštěvách internetové stránky. Takto získané údaje slouží k analýze chování subjektu údajů, který vstoupil na internetovou stránku správce, a budou vyhodnoceny pro účely optimalizace stránky. Údaje získané pomocí komponentů Jetpack nebudou použity k identifikaci subjektu údajů bez získání jeho zvláštního a výslovného souhlasu. S údaji se dále seznámí Quantcast. Quantcast využívá údaje ke stejným účelům jako Automattic.

Subjekt údajů může kdykoliv ukládání cookies prostřednictvím naší internetové stránky, jak je uvedeno výše, zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče, a tím jejich ukládání trvale zamítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo ukládání souboru cookie Automattic/Quantcast do informačně-technologického systému subjektu údajů. Dále mohou být již společností Automattic uložené cookies kdykoliv smazány pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů souvisejících s používáním internetové stánky pomocí cookie Jetpack a jejich zpracování společnostmi Automattic/Quantcast a toto shromažďování a zpracování také zablokovat. K tomu musí subjekt údajů kliknout na odkazu https://www.quantcast.com/opt-out/ na tlačítko Opt-Out (odhlásit), které uloží odhlašovací cookie. Cookie pro odhlášení v důsledku námitky bude uložena na informačně technologický systém subjektu údajů. Budou-li soubory cookies v systému subjektu údajů po námitce smazány, musí subjekt údajů znovu otevřít odkaz a opět na něj kliknout, aby se uložila odhlašovací cookie.

Při nastavení odhlašovacích cookies se ovšem může stát, že internetové stránky správce již nebudou subjektu údajů plnohodnotně fungovat.

Platná ustanovení Automattic o ochraně osobních údajů naleznete na https://automattic.com/privacy/. Platná ustanovení Quantcast o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.quantcast.com/privacy/.

 

14. Ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Matomo

Následující část se týká internetových stránek používajících Matomo (dříve Piwik). Pokud to nebude váš případ, můžete tuto část vymazat a přizpůsobit podle toho číslování.

Správce do této internetové stránky začlenil komponenty Matomo. Matomo je softwarový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem pro analýzu webu. Analýzou webu se rozumí získávání, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování uživatelů internetových stránek. Nástroj pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o tom, ze které internetové stránky přešel subjekt údajů na internetovou stránku (takzvaný Referrer), které podstránky internetové stránky navštívil a jakou dobu na podstránce setrval. Analýza webu se využívá především k optimalizaci internetové stránky a k analýze nákladů a výnosu internetové reklamy.

Software bude provozován na serveru správce, z hlediska ochrany osobních údajů citlivé údaje záznamů budou ukládány výlučně na tomto serveru.

Účelem komponentů Matomo je analýza provozu návštěvníků na naší internetové stránce. Správce využívá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnocoval používání této internetové stránky a vytvářel on-line zprávy s výsledky aktivit na našich internetových stránkách.

Matomo uloží do informačně-technologického systému subjektu údajů soubor cookie. Co je to cookie, je vysvětleno výše. Ukládání souborů cookie nám umožňuje analyzovat používání naší internetové stránky. Při každém otevření podstránky této internetové stránky komponenty Matomo přikáží internetovému prohlížeči informačně-technologického systému subjektu údajů, aby odeslal na náš server údaje pro účely on-line analýzy. Tímto technickým postupem získáme znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které nám mimo jiné poslouží k tomu, abychom mohli sledovat příchod návštěvníků a kliknutí.

Pomocí cookies jsou ukládány osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud se přístup uskutečnil, a četnost návštěv naší internetové stránky. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje přenášeny na náš server, včetně IP adresy subjektem údajů použité internetové přípojky. Tyto osobní údaje ukládáme. Tyto osobní údaje nepředáváme třetím subjektům.

Subjekt údajů může kdykoliv ukládání cookies prostřednictvím naší internetové stránky, jak je uvedeno výše, zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče, a tím jejich ukládání trvale zamítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo ukládání souboru cookie Matomo do informačně-technologického systému subjektu údajů. Dále mohou být již softwarem Matomo uložené cookies kdykoliv smazány pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů souvisejících s používáním internetové stánky pomocí Matomo a toto shromažďování také zablokovat. K tomu musí subjekt údajů ve svém internetovém prohlížeči nastavit „Do Not Track“ (Nesledovat).

Při nastavení odhlašovacích cookies se ovšem může stát, že internetové stránky správce již nebudou subjektu údajů plnohodnotně fungovat.

Další informace o ustanoveních Matomo platných pro ochranu osobních údajů naleznete na https://matomo.org/privacy/.

 

15. Ustanovení o ochraně osobních údajů platná pro používání škálovatelných centrálních měřicích postupů INFOnline GmbH

Následující část se týká všech internetových stránek, které pro měření dosahu INFOnline používají webový maják. Pokud to nebude váš případ, můžete tuto část vymazat a přizpůsobit podle toho číslování.

Správce do této internetové stránky začlenil webový maják pro měření dosahu. Webový maják je miniaturní obrázek vložený na internetové stránky umožňující záznam do souboru záznamů a analýzu tohoto souboru, aby mohlo být následně provedeno statistické vyhodnocení. Integrovaný webový maják slouží ke škálovatelnému centrálnímu měření (SCM) INFOnline GmbH.

Škálovatelné centrální měření provozuje INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Německo.

Škálovatelné centrální měření slouží ke zjišťování statistických charakteristik, tedy měření dosahu. Pomocí integrovaného webového majáku se zjistí, zda, kdy a kolik uživatelů (kam patří subjekty údajů) otevřelo naši internetovou stránku a jaký si prohlíželo obsah.

Údaje ze škálovatelného centrálního měření se získávají anonymně. Pro zjištění počtu přístupů použije pro účely opakovaného rozpoznání uživatele internetová stránka takzvanou cookie relace, tedy vytvoří se signatura skládající se z různých automaticky přenášených informací, nebo se použijí alternativní metody. IP adresa internetové přípojky použité subjektem údajů bude uložena a zpracována pouze v anonymizované podobě. Subjekt údajů nebude nikdy identifikován.

Subjekt údajů může kdykoliv ukládání cookies prostřednictvím naší internetové stránky, jak je uvedeno výše, zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče, a tím jejich ukládání trvale zamítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo ukládání souboru cookie INFOnline do informačně-technologického systému subjektu údajů. Dále mohou být již cookies uložené INFOnline kdykoliv smazány pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů souvisejících s používáním internetové stánky pomocí cookie INFOnline a jejich zpracování společností INFOnline a toto shromažďování a zpracování také zablokovat. K tomu musí subjekt údajů kliknout na odkazu http://optout.ioam.de na tlačítko Opt-Out (odhlásit), které uloží odhlašovací cookie. Cookie pro odhlášení v důsledku námitky bude uložena na informačně technologický systém subjektu údajů. Budou-li soubory cookies v systému subjektu údajů po námitce smazány, musí subjekt údajů znovu otevřít odkaz a opět na něj kliknout, aby se uložila odhlašovací cookie.

Při nastavení odhlašovacích cookies se ovšem může stát, že internetové stránky správce již nebudou plnohodnotně fungovat. Platná ustanovení INFOnline pro ochranu osobních údajů naleznete na https://www.infonline.de/datenschutz/.

 

16. Ustanovení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním DoubleClick

Následující část se týká internetových stránek používajících DoubleClick. Pokud to nebude váš případ, můžete tuto část vymazat a přizpůsobit podle toho číslování.

Správce do této internetové stránky začlenil DoubleClick by Google. DoubleClick je značka společnosti Google, pod kterou jsou na trh uváděna převážně speciální on-line marketingová řešení pro reklamní agentury a vydavatelství.

Společností provozující DoubleClick by Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google přenáší jak s každým zobrazení, tak s každým kliknutím nebo jinou činností údaje na server DoubleClick. Každý z těchto přenosů údajů vydává jeden požadavek na cookie určený prohlížeči subjektu údajů. Jestliže prohlížeč tento požadavek akceptuje, DoubleClick uloží do informačně-technologického systému subjektu údajů soubor cookie. Co je to cookie, je vysvětleno výše. Účelem cookies je optimalizace a začlenění reklamy. Cookies se mimo jiné používají k zapnutí a zobrazení uživatelsky relevantní reklamy a rovněž k vytváření nebo vylepšování zpráv o reklamních kampaních. Cookies se dále využívají k tomu, aby se zabránilo vícenásobnému začlenění stejné reklamy.

DoubleClick používá Cookie-ID, které je nutné k vývoji technického procesu. Cookie-ID se například používá ke zobrazení reklamního inzerátu v prohlížeči. Kromě toho může DoubleClick pomocí Cookie-ID zaznamenat, které reklamní inzeráty již byly začleněny do prohlížeče, aby se zabránilo dvojímu zobrazení. Dále DoubleClick dokáže pomocí Cookie-ID zaznamenávat konverze. Konverze budou například zaznamenávány, když byl uživateli pomocí DoubleClick začleněn reklamní inzerát, a ten pak pomocí stejného internetového prohlížeče uskutečnil nákup na internetové stránce inzerenta.

Cookie DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Cookie DoubleClick může ale obsahovat dodatečné charakteristiky kampaní. Charakteristika kampaně slouží k identifikaci kampaní, s nimiž již přišel uživatel do styku.

Při každém otevření jednotlivých podstránek této internetové stránky, která je provozována jménem správce a na níž jsou začleněny komponenty DoubleClick, umožní internetový prohlížeč informačně-technologického systému subjektu údajů pomocí jednotlivých komponentů DoubleClick přenos údajů k účelům on-line reklamy a výpočtu provize pro Google. V rámci tohoto technického postupu získá Google znalosti o údajích, které mu budou sloužit pro výpočet provizí. Google může mimo jiné poznat, že subjekt údajů klikl na konkrétní odkaz na naší internetové stránce.

Subjekt údajů může kdykoliv ukládání cookies prostřednictvím naší internetové stránky, jak je uvedeno výše, zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče, a tím jejich ukládání trvale zamítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo ukládání souboru cookie Google do informačně-technologického systému subjektu údajů. Dále mohou být již cookies uložené společností Google kdykoliv smazány pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů u DoubleClick by Google naleznete na https://www.google.com/intl/de/policies/.

 

17. Právní základ zpracování

čl. 6 I písm. a) GDPR slouží našemu podniku jako právní základ pro postupy zpracování, při nichž získáváme souhlas s konkrétním účelem zpracování. Bude-li zpracování osobních údajů nutné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u postupů zpracování, jež jsou nezbytné pro dodávku zboží či poskytování různých služeb či protiplnění, vztahuje se na zpracování čl. 6 I písm. b) GDPR. To samé platí pro ty postupy zpracování, které jsou nutné pro provedení smluvních opatření, například v případě dotazů k našim výrobkům nebo službám. Bude-li se na náš podnik vztahovat právní povinnost, kvůli níž bude nutné zpracovávat osobní údaje, například v rámci plnění daňových povinností, vychází zpracování z čl. 6 I písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by například nastalo, kdyby se v našem podniku zranil návštěvník a museli bychom lékaři, nemocnici nebo jinému třetímu subjektu sdělit jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace. Pak by se zpracování řídilo čl. 6 I písm. d) GDPR. Nakonec by mohly postupy zpracování vycházet z čl. 6 I písm. f) GDPR. Tento právní základ platí pro postupy zpracování, jichž se netýká žádný z výše uvedených právních základů, když je zpracování nutné pro ochranu oprávněných zájmů našeho podniku nebo třetího subjektu, jestliže nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby. Tyto postupy zpracování máme povoleny zejména proto, že je uvedl evropský zákonodárce. Zastává názor, že by bylo možné akceptovat oprávněné zájmy, bude-li subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

 

18. Oprávněné zájmy na zpracování, které sledují správce nebo třetí subjekt

Bude-li zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 I písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti za účelem vytváření dobrých podmínek všech našich zaměstnanců a vlastníků.

 

19. Doba, po kterou budou uloženy osobní údaje

Kritériem pro dobu uložení osobních údajů je platná zákonná lhůta pro uložení. Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje běžným způsobem vymazány, nebudou-li již nutné k plnění nebo přípravě smlouvy.

 

20. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nutnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Upozorňujeme vás na to, že je poskytnutí osobních údajů zčásti předepsáno zákonem (např. daňové předpisy), nebo mohou být poskytovány na základě smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Občas může být pro uzavření smlouvy nutné, aby nám dal subjekt údajů k dispozici své osobní údaje, jež pak musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám své osobní údaje, jestliže s ním náš podnik uzavírá smlouvu. Jestliže subjekt údajů tyto údaje neposkytne, nebude s ním možné smlouvu uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů se musí subjekt údajů obrátit na našeho pracovníka. Ten v konkrétním případě subjektu údajů vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smluvně, nebo je-li nutné pro uzavření smlouvy, zda je poskytnutí osobních údajů povinné a jaké následky s sebou ponese neposkytnutí osobních údajů.

21. Existence automatizovaného rozhodování

Jako zodpovědný podnik se zříkáme automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů je vyhotoveno pomocí generátoru prohlášení k ochraně osobních údajů DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí inspektor ochrany údajů v Memmingenu, a ve spolupráci s právním zástupcem pro právo ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.

 

 Aktuálně jste přihlášeni. Kliknutím sem se odhlaste.

Přečetl(a) jsem si ustanovení o ochraně osobních údajů a souhlasím s tím, že budou moje osobní údaje zpracovávány a uloženy pro účely, v rozsahu a po dobu, jež jsou uvedeny v prohlášení k ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů je vyhotoveno pomocí generátoru prohlášení k ochraně osobních údajů DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí inspektor ochrany údajů v Memmingenu, a ve spolupráci s právním zástupcem pro právo ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.

 

22. Webové fonty Google

Tato stránka používá pro jednotné znázornění typů písma takzvané webové fonty poskytované společností Google. Při otevření stránky nahraje váš prohlížeč požadované webové fonty do své paměti, aby dokázal správně zobrazit texty a typy písma.

Kvůli tomu se musí vámi používaný prohlížeč spojit se servery Google. Tak se společnost Google dozví, že byla naše internetová stránka navštívena z vaší IP adresy. Webové fonty Google se používají v zájmu jednotného a uživatelsky přívětivého znázornění naší on-line nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jestliže váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, bude použito standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq v prohlášení Google k ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

23, Mapy Google

Tato stránka používá pomocí API službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí Map Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA, kde budou uloženy. Poskytovatel této stránky nemůže tento přenos nijak ovlivnit.

Mapy Google jsou používány v zájmu uživatelsky přívětivého znázornění naší on-line nabídky a snadného nalezení námi na internetové stránce uváděného místa. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Více informací o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení Google k ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů je vyhotoveno pomocí generátoru prohlášení k ochraně osobních údajů DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí inspektor ochrany údajů v Memmingenu, a ve spolupráci s právním zástupcem pro právo ochrany osobních údajů Christianem Solmeckem.

 

Käserei Champignon
Hofmeister GmbH & Co. KG
Kemptener Str. 17 – 24
87493 Lauben/Allgäu

Tel.: 08374/92-0
Fax: 08374/92-169
E-mail: info@rougette.de
Webová stránka: www.rougette.de

Komanditní společnost: Sídlo Heising
Obchodní rejstřík v Kemptenu: HRA 3048
Osobně ručící společník: Hofmeister Verwaltungs-GmbH
Sídlo: Heising
Obchodní rejstřík v Kemptenu: HRB 3516
Jednatelé: Robert Hofmeister, Rolf Esfeld, Dirk Streiber
DIČ: DE 128 781 489

Právní upozornění: Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádné záruky za obsah externích odkazů.

Za obsah propojených stránek odpovídají výlučně jejich provozovatelé.